S nadšením pre vašich miláčikov.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. (ďalej ako „Zásady“), so sídlom Prievidza, Košovská cesta 11, PSČ 971 27, IČ 31568211, spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 3614/R (ďalej ako „Nestlé Slovensko s.r.o.“ alebo „Nestlé“).

Spoločnosť Nestlé rešpektuje Vaše právo na súkromie ak navštívite našu Webovú stránku a ak s nami budete komunikovať elektronickou cestou. Používame všetky nutné opatrenia a robíme maximum pre to, aby sme zabezpečili všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Vždy sa usilujeme o to, aby naše konanie bolo v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a taktiež so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOÚ“), ako aj so zákonom č. 22/2014 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

Je maximálne dôležité, aby ste boli informovaný o tom, že spoločnosť Nestlé je správcom Vašich osobných údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú postupy spracovania informácií spoločnosťou Nestlé pri používaní internetu a akýchkoľvek iných elektronických komunikačných sietí.

Ak to vyžaduje zákon, pri spracovaní Vašich osobných údajov vždy poskytujeme konkrétne informácie a podrobnosti o individuálnom spracovaní Vašich osobných údajov. V prípade, že sa tieto konkrétne informácie alebo podrobnosti líšia od informácií v tomto dokumente, majú tieto konkrétne informácie a podrobnosti prednosť pred Zásadami ochrany osobných údajov.

Obsah

1 Rozsah a súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov

2 Osobné údaje zbierané spoločnosťou Nestlé

3 Osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov

4 Ako a pre aké účely používame vaše osobné údaje

5 Komu poskytujeme vaše osobné údaje a prečo

6 Vaše práva

7 Bezpečnosť a uchovanie dát

8 Ako nás kontaktovať

1. Rozsah a súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na údaje, ktoré o Vás zbierame najmä za účelom ponuky produktov a služieb Nestlé. Použitím webovej stránky (viď nižšie), súhlasíte so zhromažďovaním a spracúvaním Vašich údajov podľa nižšie uvedených podmienok. V prípade priamo poskytnutých údajov je vždy vyžadovaný Váš osobitný výslovný súhlas.

Použitím webovej stránky súhlasíte s podmienkami použitia, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. Znenie tohto dokumentu môže byť kedykoľvek zmenené a platnosť zmien sa nadobúda od termínu ich zverejnenia. O vykonaných zmenách súvisiacich s pravidlami spracúvania Vašich osobných údajov Vás bude Nestlé informovať prostredníctvom Vami poskytnutej e-mailovej adresy.

2 Osobné údaje zbierané spoločnosťou Nestlé

Nestlé môže zbierať Vaše údaje z rôznych zdrojov, vrátane:

 • Online a elektronických interakcií vrátane webových stránok, mobilných aplikácií, textových správ, alebo sociálnych sietí tretích strán (napr. Facebook) (ďalej ako „Nestlé stránky“)
 • Offline interakcií vrátane priamych marketingových kampaní, tlačených registračných kariet, registrácií do súťaží a kontaktovaní prostredníctvom zákazníckeho servisu
 • Vašej interakcie s cieleným online obsahom (napr. online reklama), ktorý Nestlé alebo poskytovatelia služieb v mene spoločnosti Nestlé poskytujú prostredníctvom stránok alebo aplikácií tretích strán

2.1. Priamo poskytnuté údaje

Tieto údaje nám poskytujete za určitým účelom:

Osobné adresné údaje vrátane informácií umožňujúcich Nestlé Vás kontaktovať (tj. meno, poštová alebo emailová adresa a telefónne číslo)

Demografické informácie vrátane dátumu narodenia, veku, pohlavia, lokality (napr. PSČ, mesto, štát), obľúbených výrobkov, záujmov, záľub a informácií o domácnosti alebo životnom štýle

Platobné informácie vrátane tých potrebných k nákupu (tj. číslo platobnej karty, exspirácia karty, fakturačná adresa)

Prihlasovacie údaje do Vášho profilu a informácie potrebné k registrácii (prihlasovacie meno/email, užívateľské meno, heslo a bezpečnostné otázky/odpovede)

Informácie, ktoré s Nestlé zdieľate ohľadom Vašej skúsenosti s používaním výrobkov a služieb Nestlé (komentáre, návrhy, prehlásenia alebo iná reakcia vo vzťahu k výrobkom Nestlé)

Obsah vytvorený užívateľmi (napr. videá, fotografie a osobné príbehy), ktorý vytvoríte a zdieľate s Nestlé vložením na stránku.

A to vždy pod podmienkou udelenia Vášho výslovného súhlasu.

2.2. Údaje, ktoré zbierame počas návštevy Webovej stránky

Viac detailov o týchto dátach nájdete v Zásadách používania súborov cookie.

2.3. Údaje z iných zdrojov

Za účelom poskytnutia našich výrobkov alebo služieb môžeme zbierať údaje aj z iných legitímnych zdrojov.

3 Osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov

Webové stránky nie sú cielené pre deti a vedome nepožadujú ani nezhromažďujú osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov. Pokiaľ zistíme, že sme nedopatrením získali údaje dieťaťa, resp. osoby mladšej ako 18 rokov, údaje bezodkladne odstránime z našich záznamov. Nestlé však môže zbierať osobné údaje detí, resp. osôb mladších ako 18 rokov, a to od rodičov alebo zákonného zástupcu na základe ich výslovného súhlasu.

4 Ako a pre aké účely používame vaše osobné údaje

Nestlé zhromažďuje Vaše údaje iba v nevyhnutných prípadoch a používa ich len na dohodnuté účely, ako napríklad:

Online objednávky – spracúvanie a odoslanie Vašej objednávky, predanie informácie o stave objednávky.  Pozor na internetové obchody tretích strán, ktoré predávajú výrobky Nestlé – tieto nie sú kontrolované ani prevádzkované spoločnosťou Nestlé. Odporúčame, aby ste si pred poskytnutím osobných údajov, ako je napr. číslo Vašej kreditnej karty, prečítali zásady ochrany osobných údajov daného online obchodu.

Spravovanie profilu – vytvorenie a správa profilu (účtu), vrátane administratívy vernostných programov, ktoré sú prepojené s Vaším profilom (účtom).

Zákaznícky servis – poskytnutie služieb pre zákazníkov, vrátane odpovedí na ich otázky, sťažnosti a všeobecných informácií o našich výrobkoch. Zákaznícky servis môže využívať rôzne formy komunikácie, ako napríklad email, list, hovor, alebo online chat.

Spojenie so spotrebiteľom – lepšie a aktívnejšie prepojenie s našimi výrobkami a službami. Môže zahŕňať zverejňovanie obsahu pre spotrebiteľa.

Personalizácia – Nestlé môže kombinovať údaje z rôznych zdrojov (napr. webových stránok a offline aktivít). Toto prepojenie poskytuje Nestlé kompletný obraz spotrebiteľa a umožňuje Nestlé poskytnúť lepšie služby a personalizáciu, vrátane:

 • Webových stránok – zlepšenie a personalizácia používania webovej stránky pomocou prihlasovacích informácií, informácií o počítači a/lebo informácií o predchádzajúcom použití webovej stránky
 • Výrobkov – vylepšenie výrobkov Nestlé s cieľom uspokojiť potreby spotrebiteľov pomocou využitia demografických informácií, profilovania spotrebiteľa a spätnej väzby od spotrebiteľa
 • Cielenej reklamy – ponuka reklamy na základe záujmov. Nestlé využíva informácie zhromaždené na svojich vlastných stránkach a stránkach tretích strán. Tento druh reklamy sa nazýva „online behaviorálna reklama“ alebo „cielená reklama“. Zvyčajne sa vykonáva pomocou súborov cookie alebo podobných technológií.

Marketingová komunikácia – poskytovanie marketingových informácií, pokiaľ ste súhlasili s ich zasielaním. Tieto môžu byť zdieľané prostredníctvom SMS, emailov alebo online reklamy, či komentárov. Pokiaľ ste súhlasili so zasielaním SMS, budú vám doručované v súlade s podmienkami poskytovateľa služieb, ktoré môžu byť spoplatnené.

Sociálne siete – poskytovanie sociálnej komunikácie vrátane:

 • Nástrojov komunity webových stránok – ak navštívite webovú stránku a vložíte tam obrázok alebo iný obsah, môže Nestlé použiť a zobraziť informácie, ktoré zdieľate na tejto stránke
 • Virálne nástroje – napr. pozvanie priateľa, zdieľanie správy, informácií o výrobku, súťaži alebo iné údaje s rodinou alebo priateľmi. Typicky sa vyžaduje použitie kontaktných údajov (meno, email) pre doručenie jednorazovej správy/obsahu adresátovi.
 • Sociálne siete tretích strán – ak použijete funkciu „Facebook Connect“ alebo „Facebook Like“, Nestlé môže použiť vaše osobné údaje. Tieto nástroje Nestlé integruje za účelom usporiadania súťaží a umožnenia zdieľania obsahu s priateľmi. Použitím tohto nástroja môže Nestlé získať určité údaje získané z konkrétnej sociálnej siete.
 • Iné – Nestlé môže používať vaše údaje pre iné špecifické účely vrátane dennej údržby a zabezpečenia stránok, k vyhodnocovaniu demografických štúdií a auditov a pre spotrebiteľské prieskumy.

5 Komu poskytujeme vaše osobné údaje a prečo

Pokiaľ sme Vás o tom vopred neinformovali a Vy ste nám neposkytli výslovný súhlas,
Nestlé nikdy neposkytne Vaše osobné údaje žiadnej tretej strane, ktorá ich môže použiť pre účely priameho marketingu.

Nestlé môže zdieľať Vaše osobné údaje so spoločnosťami, ktoré spadajú pod Nestlé Group prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva (ďalej len „skupina Nestlé“). Nestlé môže Vaše osobné údaje zdieľať aj s tretími stranami, no len vo výslovne dohodnutých prípadoch a s Vašim súhlasom.

Poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia a dodávatelia

Pre zaistenie podpory interných funkcií webových stránok a pre pomoc so správou webovej stránok alebo ich funkcií, programov a propagačných akcií môžeme využívať tretie strany, ako sú poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia a dodávatelia. V rámci týchto služieb môžu tretie strany spracúvať Vaše údaje.

Nestlé spolupracuje s takými tretími stranami, ktoré sa môžu nachádzať v inej krajine, ako je krajina, v ktorej ste navštívili webovú stránku. Tieto tretie strany a ich zamestnanci môžu pri poskytovaní svojich služieb prísť do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi. Tieto tretie strany musia vždy poskytnúť rovnakú úroveň zabezpečenia Vašich osobných údajov ako Nestlé a sú viazané písomnou zmluvou o spracúvaní osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi, na základe ktorej budú Vaše osobné údaje uschovávané v súkromí, zabezpečené a budú spracúvané iba na základe špecifických pokynov Nestlé.

Partneri a spoločná propagácia

Občas sa môžeme zúčastniť spoločného programu alebo propagačnej akcie na webových stránkach s ďalšou spoločnosťou, organizáciou, alebo inou renomovanou treťou stranou, v rámci ktorej bude dochádzať k zhromažďovaniu a spracúvaniu osobných údajov, avšak iba s Vašim výslovným súhlasom. Pokiaľ sú v rámci propagačnej akcie Vaše osobné údaje zhromažďované (alebo zdieľané s) inou spoločnosťou ako Nestlé, budeme Vás o tom informovať pri zbere týchto dát.  V rámci všetkých propagačných akcií s účasťou inej spoločnosti Vám poskytneme konkrétny odkaz na Zásady ochrany osobných údajov danej spoločnosti a odporučíme Vám prečítať si ich pred zdieľaním osobných údajov, pretože nemôžeme zaručiť, že daná spoločnosť dodržuje rovnaké zásady ochrany osobných údajov ako Nestlé. Pokiaľ si neprajete, aby boli Vaše osobné údaje zhromažďované alebo zdieľané s inou spoločnosťou, môžete sa pri zhromažďovaní osobných údajov vždy rozhodnúť nezúčastniť sa danej akcie.

6 Vaše práva

6.1. Právo na odhlásenie sa z odberu marketingovej komunikácie

Máte právo odmietnuť marketingovú komunikáciu, a to takto:

 • Nasledovaním pokynov na odhlásenie sa z odberu marketingovej komunikácie
 • Pokiaľ máte účet Nestlé, máte možnosť zmeniť podmienky udelenia súhlasu v časti nastavenia profilu
 • Kontaktovaním nás na emailovej adrese: info@nestle.sk

Ak zrušíte odber marketingovej komunikácie, aj naďalej môžete dostávať administratívne správy, ako napríklad potvrdenie objednávky a oznámenie o aktivitách účtu (potvrdenie účtu, zmeny hesla).

6.2. Prístup a oprava

Máte právo na prístup ku svojím osobným údajom. Osobné údaje, ktoré sme zhromaždili v rámci vašej registrácie na webovej stránke, môžete kedykoľvek skontrolovať a aktualizovať. To sa dá docieliť otvorením príslušnej sekcie na webovej stránke (pokiaľ je dostupná). Prípadne nás kontaktujte.

6.3. Právo na vymazanie osobných údajov

V prípade, že účel spracúvania osobných údajov pominul, máte právo uplatniť právo na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23 ZOOÚ. Nestlé následne bezodkladne vymaže Vaše osobné údaje. Právo na vymazanie Vašich osobných údajov máte aj v prípade, ak odvoláte udelený súhlas, namietate proti spracúvaniu osobných údajov, osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, dôvodom pre vymazanie je splnenie povinností podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

6.4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby Nestlé obmedzilo spracúvanie osobných údajov v zmysle § 24 ZOOÚ v prípade, že namietate proti nepresnosti osobných údajov, ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné, ak už Nestlé nepotrebuje poskytnuté osobné údaje, ale potrebujete ich na uplatnenie právneho nároku alebo ak namietate proti spracovaniu osobných údajov v zmysle § 27 ods. 1 ZOOÚ.

6.5. Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Nestlé, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi za predpokladu, že je to technicky možné, a že sa osobné údaje spracúvajú v súlade s ZOOÚ a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

6.6. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie – ak vykonávate činnosť vo verejnom záujme, alebo je spracovanie založené na oprávnených záujmoch Nestlé, alebo v prípade profilovania na základe ustanovení ZOOÚ. Súčasne máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, ak súvisí s priamym marketingom. 

6.7. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní osobných údajov vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás inak významne ovplyvňujú. To však neplatí v prípade, že takéto spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre uzavretie zmluvy, plnenie zmluvy medzi Vami a Nestlé, alebo v prípade, že spracovanie bolo vykonané podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo ak ste s takýmto spracovaním udelili výslovný súhlas.

7 Bezpečnosť a uchovanie dát

7.1. Bezpečnosť údajov

Nestlé je v zmysle ZOOÚ povinné prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZOOÚ. Uvedené opatrenia je Nestlé povinné podľa potreby aktualizovať. Nestlé zaviedlo niekoľko bezpečnostných opatrení na zabezpečenie Vašich osobných údajov:

 • Zabezpečenie operačného prostredia – Nestlé zhromažďuje Vaše osobné údaje v zabezpečenom prostredí, ktoré je prístupné len pre zamestnancov Nestlé, agentúry a zmluvných partnerov na základe zásady „need-to-know“. Nestlé v tomto smere dodržiava všeobecne uznávané priemyselné štandardy.
 • Šifrovanie platobných informácií – Nestlé používa štandardizované šifrovanie na zabezpečenie citlivých finančných informácií (informácie o platobnej karte).
 • Autorizácia prístupu k účtu – Nestlé vyžaduje, aby registrovaní užívatelia pred vstupom na stránku alebo pred vykonaním zmien na účte potvrdili platnosť svojej identity (prihlasovacie údaje, heslo). Toto opatrenie zamedzuje neautorizovanému prístupu.

Tieto opatrenia sa nevzťahujú na údaje, ktoré zdieľate verejne, napríklad na sociálnych sieťach.

7.2. Uchovanie dát

Nestlé bude uchovávať osobné údaje iba počas doby nevyhnutnej na uvedené účely, na zodpovedanie Vašich otázok alebo vyriešenie prípadných problémov, na poskytnutie lepších a nových služieb, a to všetko za podmienky dodržania všetkých právnych predpisov.

8 Ako nás kontaktovať

Nestlé je správcom údajov a spracúva ich na základe týchto Zásad. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, sťažnosti, či komentáre týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo našich postupov pri spracovaní informácií, kontaktujte nás prosím písomne na Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, prostredníctvom emailu na info@nestle.sk, alebo zavolajte na číslo 0800 135 135 počas pracovných dní v dobe 8:00-11:30 a 13:00-16:00.