Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
S nadšením pre vašich miláčikov.

WEBOVÉ STRÁNKY NESTLÉ GROUP – PODMIENKY

Podmienky používania webových stránok spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. a webových stránok značiek vo vlastníctve spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.

Úvod

Vitajte na stránkach spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, IČ: 31 568 211, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 3614/R (ďalej len „Nestlé“).

Správcom týchto webových stránok je Nestlé. Autorské práva k týmto webovým stránkam patria spoločnosti Société des Produits Nestlé S.A., pričom spoločnosť Nestlé je oprávnená tieto práva vykonávať.

Informácie o súboroch cookie nájdete tu.

Váš prístup na webové stránky spoločnosti Nestlé (ďalej len „webové stránky“) a ich používanie podlieha týmto podmienkam používania (ďalej len „Podmienky používania“).

Server, na ktorom sú webové stránky umiestnené, môže byť prevádzkovaný mimo krajiny, z ktorej stránky navštevujete.

Súhlas a zmena podmienok používania 

Vstupom na webové stránky, ich prehliadaním a oboznámením sa s Podmienkami používania potvrdzujete, že ste si ich prečítali, porozumeli im, bez výhrad ste tieto Podmienky používania prijali v znení všetkých zverejnených zmien, a že s nimi súhlasíte. 

Spoločnosť Nestlé si Vás dovoľuje upozorniť na skutočnosť, že si vyhradzuje právo upravovať tieto podmienky podľa svojho uváženia, a taktiež zverejňovať upravené Podmienky používania na webových stránkach. Spoločnosť Nestlé Vám preto odporúča, aby ste tieto Podmienky používania pravidelne kontrolovali a oboznámili sa s prípadnými zmenami.

Povolené použitie

Upozorňujeme, že akékoľvek používanie a zverejňovanie príspevkov na stránke (ako sú obrázky a videá) nesmie mať zakázaný alebo nezákonný charakter.

Vyhnite sa:

  • akémukoľvek konaniu, ktoré by bolo podstatným zásahom do súkromia (vrátane nahrávania súkromných informácií bez súhlasu zainteresovanej osoby), alebo zásahom do akéhokoľvek iného osobného práva
  • používaniu týchto webových stránok na hanobenie alebo znevažovanie spoločnosti Nestlé, jej zamestnancov alebo iných osôb, alebo podobnému konaniu, ktoré znevažuje dobré meno Nestlé
  • nahrávaniu takých súborov, ktoré obsahujú vírusy a môžu poškodiť majetok Nestlé alebo majetok iných osôb
  • zverejneniu alebo nahrávaniu akéhokoľvek nepovoleného obsahu na webové stránky, a to vrátane takého, ktorý by mohol spôsobiť nepríjemnosti, poškodiť alebo znevážiť Nestlé alebo systémy a bezpečnostné siete tretích strán, alebo obsahovať rasistické prejavy, obscénnosť, vyhrážky, pornografiu či iné nezákonné správanie
  • prepojeniu webových stránok akýmkoľvek spôsobom, ktorý poškodzuje dobré meno a povesť Nestlé s inou webovou (internetovou) stránkou
  • skresľovaniu či upravovaniu obsahu webových stránok, používaniu obsahu webových stránok neoprávneným spôsobom

Súhlasíte s tým, že nebudete používať žiadne materiály či služby webových stránok takým spôsobom, ktorý porušuje akýkoľvek národný či medzinárodný zákon či medzinárodnú zmluvu, alebo tieto Podmienky používania webových stránok.

Nestlé má právo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý bude považovať za protizákonný alebo ohrozujúci bezpečnosť.

Ochrana osobných údajov

Na všetky osobné údaje alebo materiály zdieľané na webových stránkach sa vzťahujú zásady ochrany súkromia a údajov spoločnosti.

Nestlé plne rešpektuje právo na ochranu súkromia.

Spoločnosť Nestlé sa vždy usiluje o to, aby jej konanie bolo v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a taktiež so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, ako aj so zákonom č. 22/2014 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

Spracovanie osobných údajov sa bude vždy vykonávať výlučne s Vašim súhlasom.

Vaše údaje bude spracúvať spoločnosť Nestlé ako prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľa (zoznam sprostredkovateľov nájdete tu).

Práva duševného vlastníctva

Všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva obsiahnuté vo všetkých textoch, obrázkoch a iných materiáloch na webových stránkach sú majetkom spoločnosti Société des Produits Nestlé S.A., resp. Nestlé, prípadne iného výslovne uvedeného vlastníka s jeho súhlasom.

Môžete reprodukovať ukážky či úryvky z webových stránok na súkromné (nekomerčné) účely za predpokladu, že neporušíte autorské práva, či iné práva duševného vlastníctva a/alebo iné vlastnícke práva a za predpokladu, že na týchto reprodukciách objaví nižšie uvedená poznámka o autorských právach. Žiadnu reprodukciu akejkoľvek časti webových stránok nesmiete predávať alebo používať na komerčné účely a nesmiete ich upravovať alebo zahrnúť do akéhokoľvek iného diela, publikácie alebo webovej stránky.

Ochranné známky, logá, znaky a servisné značky (ďalej ako „ochranné známky“) zobrazené na webových stránkach sú vlastníctvom spoločnosti Nestlé. Nič z toho, čo sa nachádza na webovej stránke, sa nesmie chápať ako udelenia akéhokoľvek povolenia alebo práva použiť ktorúkoľvek z ochranných známok zobrazených na webových stránkach. Akékoľvek použitie/zneužitie ochranných známok zobrazených na webových stránkach alebo v rámci akéhokoľvek obsahu na webových stránkach, s výnimkou prípadov stanovených v týchto Podmienkach používania, je prísne zakázané. Nestlé upozorňuje návštevníkov webových stránok, že bude dôsledne a rázne dbať na dodržanie práv duševného vlastníctva v plnom rozsahu stanovenom zákonom, vrátane trestného stíhania za závažné porušenie zákona.

Všetky príspevky alebo materiály neosobného charakteru, ktoré odošlete elektronickou poštou (e-mailom) alebo iným spôsobom na webové stránky, vrátane akýchkoľvek údajov, otázok, poznámok, návrhov a iných podobných materiálov sa nepovažujú ani nebudú považovať za dôverné ani súkromné. Všetko, čo zverejníte alebo odošlete, sa stáva vlastníctvom Nestlé a môže byť použité na rôzne účely, vrátane, ale nie výlučne, reprodukcie, poskytovania informácií, ich prenosu, publikovania, zverejňovania a preposielania. Používaním webových stránok neodvolateľne súhlasíte s vyššie uvedeným. Okrem toho používaním webových stránok súhlasíte s tým, že akékoľvek nápady, umelecké diela, vynálezy, vývojové trendy, návrhy alebo koncepty obsiahnuté v akomkoľvek príspevku, ktorý zdieľate prostredníctvom webových stránok Nestlé, môže spoločnosť Nestlé použiť na akékoľvek účely (okrem iného vrátane vývoja, výroby, propagácie a marketingu). Žiadne takéto použitie neudeľuje osobe alebo strane, ktorá poskytla informácie, nápady, diela, návrhy alebo akékoľvek iné podobné materiály a obsah, žiadne finančné ocenenie. Samotným poskytnutím taktiež zaručujete, že ste vlastníkom poskytnutých materiálov/obsahu, že tieto materiály/obsah nie sú hanlivé, a že ich použitie zo strany Nestlé neporuší práva žiadnej tretej strany. Spoločnosť Nestlé nie je povinná poskytnuté informácie použiť.

Presnosť a úplnosť informácií

Nestlé sa snaží o zverejňovanie presných informácií a vyhýba sa zavádzajúcim informáciám. Návštevou webových stránok však beriete na vedomie to, že Webové stránky sú poskytované bez akýchkoľvek záruk.

Ak sa napriek maximálnemu úsiliu Nestlé ukáže, že zverejnené informácie sú nepresné či neúplné, súhlasíte s tým, že Nestlé nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s použitím takýchto informácií, či v súvislosti so spoľahnutím sa na ne, a to v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.

Upozorňujeme, že akékoľvek spoliehanie sa na informácie/údaje uvedené na webových stránkach Nestlé je na Vaše vlastné riziko. Súhlasíte s tým, že za vyhodnotenie správnosti takýchto informácií nesiete výhradnú zodpovednosť Vy.

Spoločnosť Nestlé nezodpovedá za žiadne priame (poškodenie počítača) ani nepriame (strata zisku) škody, ktoré Vám môžu vzniknúť v dôsledku používania webových stránok Nestlé, či informácií z týchto webových stránok.

Webové stránky môžu obsahovať odkazy, ktoré Vás môžu presmerovať mimo siete Nestlé. Nestlé nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, presnosť, alebo funkčnosť týchto webových stránok mimo siete Nestlé. Odkazy na webové stránky sú poskytované v dobrej viere a Vy súhlasíte s tým, že nebudete činiť Nestlé zodpovedným za prípadné škody, ktoré by Vám vznikli používaním takýchto webových stránok (informácií na nich zverejnených).

Nestlé Vám dôrazne odporúča, aby ste sa oboznámili a pozorne si prečítali podmienky používania ostatných webových stránok, ktoré navštívite.

Ak ste prevádzkovateľom stránok tretej strany a chcete uviesť odkaz na stránku Nestlé, Nestlé nezodpovedá za tieto odkazy, pokiaľ neuvediete presnú URL adresu domovskej stránky (bez odkazov na nižšie úrovne). Prípadne, pokiaľ sa prezentujete ako partner alebo zástupca Nestlé, nesmiete používať nastavenie obrazu („framing“) alebo podobné praktiky, a musíte zaistiť, aby sa webová stránka Nestlé otvárala v novom okne.

Kontaktujte nás

Tieto stránky sú prevádzkované spoločnosťou Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza. V prípade otázok alebo komentárov ku stránkam, kontaktujte nás (i) emailom na: info@nestle.sk, (ii) telefonicky na tel.č.: 00 421 0800 135 135 alebo (iii) písomne na adrese Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza.

Miestne určenie webových stránok a rozhodné právo

Výrobky, materiály, ponuky a informácie ponúkané na týchto webových stránkach Nestlé sú určené výlučne pre používateľov alebo zákazníkov v Slovenskej republike. Nestlé vyhlasuje, že výrobky a obsah týchto stránok nezodpovedajú iným trhom a ani nie sú pre ne vhodné.

V prípade Vášho záujmu si dostupnosť výrobkov na Vašom trhu prosím overte u miestneho distribútora. Výrobky uvedené na týchto stránkach sú výhradne vizuálne a ako také nezodpovedajú skutočnej veľkosti, farebnosti obalu a pod.

Vy a spoločnosť Nestlé súhlasne vyhlasujete, že akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z použitia týchto webových stránok alebo s nimi súvisiaci sa bude riadiť slovenským právom a riešiť výhradne súdmi v Slovenskej republike.