S nadšením pre vašich miláčikov.

Úplné pravidlá akcie

Akcia PRO PLAN o vzorky krmiva PRO PLAN pre mačky s možnosťou vyhrať deku

Nižšie uvedený text predstavuje úplné pravidlá akcie o balíčky krmiva PRO PLAN PRE MAČKY, ktorá prebieha na webových stránkach www.purina.sk. Ide o jediný text, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá Akcie.


I.    USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR AKCIE

1.     Usporiadateľom akcie je Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, PSČ 971 27 Prievidza (Kancelária v Bratislave: ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava), IČO: 31568211, DIČ: 2020466976. Spoločnosť je registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 3614/R  (ďalej len ako „Usporiadateľ“).

2.    Organizátorom akcie je spoločnosť doblogoo s.r.o.
So sídlom: Radhošťská 1942/2, Praha – Žižkov, 130 00, IČO: 04564782, DIČ: CZ04564782, zapísaná v OR na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C249843 (ďalej len ako „Organizátor“).


II.    AKCIA, MIESTO KONANIA A OBDOBIE KONANIA

1.    Organizátor zaisťuje pre Usporiadateľa Akciu PRO PLAN o vzorky krmiva PRO PLAN PRE MAČKY s možnosťou vyhrať deku na webovej stránke https://www.purina.sk/novinky-a-udalosti/proplan-sampling-macky.
2.    Akcia prebieha v termíne od 1. 3. 2024 00:00:00 do vyčerpania zásob. (ďalej len „Obdobie trvania akcie“). Akcia sa začína okamihom uverejnenia formulára na webe www.purina.sk (ďalej len „Formulár“). Odoslané reakcie Účastníkov Akcie prostredníctvom formulára na stránke www.purina.sk po ukončení Akcie nebudú pri posudzovaní a vyberaní Účastníkov brané do úvahy.

III.    ÚČASŤ A ZÁKLADNÉ PODMIENKY AKCIE
Na akcii sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na Slovensku, ktorá splní všetky nižšie uvedené pravidlá. Účastník je jedinečným menom, jedinečným príjmom, platným e-mailom a unikátnou adresou bydliska. Viacčetné adresy budú se súťaže vyradené. Vzorek je možné získať iba s jedinečnou adresou. Na akcii sa nemôžu zúčastniť a sú z nej vylúčení zamestnanci usporiadateľa a organizátora, obchodní partneri a dodávatelia usporiadateľa aj organizátora vrátane ich zamestnancov a spolupracovníkov a ďalej všetky osoby podieľajúce sa na organizácii a zaisťovaní priebehu Akcie, ako aj osoby v pomere osoby blízkej vyššie uvedeným osobám v zmysle ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka.

IV.    PODMIENKY AKCIE
1.    Účastník sa zapojí do Akcie tak, že vo formulári na stránke Akcia nahrá originálnu fotografiu spiaceho mačacieho maznáčika na jeho obľúbenom mieste na spanie, vyberie, o aký typ krmiva má záujem, vyplní kontaktné údaje do formulára, odošle Registračný formulár v období trvania Akcie, a dá súhlas s Pravidlami Akcie a súhlas s uchovávaním osobných údajov pre potreby Akcie.
Fotografie nesmú:
•    byť v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
•    obsahovať akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne preberanými pravidlami slušnosti a
•    mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť;
•    obsahovať prvky pornografie, násilia, pohoršujúci alebo inak nevhodný obsah;
•    hanobiť národ, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb;
•    podnecovať alebo schvaľovať trestnú činnosť alebo navádzať na nemravné konanie;
•    obsahovať prvky alebo časti, ku ktorým uplatňujú práva tretie osoby, najmä práva autorské alebo práva súvisiace s právom
•    autorským, práva k priemyselnému vlastníctvu, ako napr. ochranné známky alebo označenie pôvodu a iné práva k duševnému
•    vlastníctvu;
•    obsahovať skrytú reklamu;
•    akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno usporiadateľa či organizátora.

2.    V rámci Registrácie do Akcie Účastník vyplňuje meno, priezvisko, e-mail, doručovaciu adresu a telefónne číslo.
3.    Pre úspešné dokončenie registrácie Účastník Akcie potvrdí, že sa oboznámil s pravidlami tejto Akcie a zaväzuje sa ich dodržiavať, je osobou staršou ako 18 rokov a že vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu stanovenom týmito pravidlami. 
4.    Registrácia je dokončená po odsúhlasení cez tlačidlo „ODOSLAŤ“, čím Účastník vykoná riadnu registráciu do Akcie (ďalej len ako „Registrácia”)
5.    Odborná porota potom vyberie 40 najkreatívnejších fotografií, ktoré navyše ocenia špeciálnou dekou pre maznáčika. 
6.    Vzorkovacia akcia platí pre prvých 600 správne vyplnených formulárov pre každý typ krmiva.


V.    OPIS AKCIE
1.    Výhra
a.    V hre je celkovo 600 vzoriek pre každý typ krmiva PRO PLAN pre mačky (každý balíček obsahuje 2× 100 g granúl PRO PLAN pre mačky).
Akcia je obmedzená na tieto krmivá:
PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ s Delicate Digestion, granuly pre mačky s vysokým obsahom morky
PURINA® PRO PLAN® ADULT 1+ Sterilised s Renal Plus, granuly pre mačky s vysokým obsahom lososa
b.    Odborná porota zo zaslaných fotografií ďalej vyberie 40 najkreatívnejších fotografií, ktoré navyše ocení čiernou dekou pre maznáčika PRO PLAN.

2.    Určenie výhier
a.    Vzorka krmiva (2× 100 g granúl PRO PLAN pre mačky) vyhrá každý, kto úspešne dokončí registráciu. Registrácia je dokončená po odsúhlasení cez tlačidlo „ODOSLAŤ“, čím Účastník vykoná riadnu registráciu do Akcie. Akcia je obmedzená limitom 600 prihlásených pri každej vzorke krmiva.
b.    Deku pre maznáčika vyhrá 40 účastníkov, ktorých zaslané fotografie porotu zaujmú svojou kreativitou, vtipom či spracovaním. Zo všetkých fotografií odoslaných v rámci formulára v období trvania súťaže (pozri čl. II. Týchto pravidiel) porota v zložení zástupcov organizátora súťaže vyberie fotografie, ktoré najpresnejšie spĺňajú pravidlá súťaže, a ich autorov odmení výhrou.

3.    Výhry budú Účastníkom zaslané do 3 týždňov od ukončenia akcie na uvedenú poštovú adresu.
4.    Počas Akcie môže jeden konkrétny účastník vykonať iba jednu Registráciu.
5.    Usporiadateľ Akcie nezodpovedá za neúplnú alebo inak chybnú registráciu majúcu za následok nemožnosť jej použitia na účely Akcie v súvislosti s technickými či inými komplikáciami na strane Účastníka alebo obmedzeniami na strane Usporiadateľa. 
6.    Odoslaním Registračného formulára udeľuje Účastník dobrovoľne svoj súhlas s Pravidlami Akcie a s uchovávaním osobných údajov pre potreby Akcie. 
7.    Organizátor a Usporiadateľ Akcie si vyhradzuje právo registrácie, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v týchto Pravidlách, nezaradiť do Akcie alebo ich z Akcie kedykoľvek počas Obdobia trvania alebo po jej skončení aj bez odôvodnenia odstrániť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. 

VI.    ZODPOVEDNOSŤ USPORIADATEĽA ZA PRIEBEH AKCIE
Usporiadateľ Akcie si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporadúvaním a priebehom Akcie, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jej Pravidiel. Usporiadateľ Akcie je oprávnený kedykoľvek v priebehu Akcie meniť jej Pravidlá, t. j. aj spôsoby určenia riadne registrovaných Účastníkov, druhy aj počty produktov. Vo výnimočných prípadoch Akciu aj zrušiť. Usporiadateľ si vyhradzuje tiež právo nezaslať vybrané produkty, ak bude mať podozrenie, že účastník porušil, či sa pokúsil obísť Pravidlá Akcie. V takých prípadoch je Usporiadateľ oprávnený Účastníka vylúčiť z Akcie. 
VII.    AUTORSKÉ PRÁVA, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1.    Odoslaním formulára účastník vedome potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov, a vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas s pravidlami akcie a so spracovaním svojich osobných údajov. 
2.    Účastník poskytuje vstupom do akcie usporiadateľovi a organizátorovi bezplatne výhradné oprávnenie na výkon práva použiť vložený materiál na všetky spôsoby použitia uvedené v zákone č. 121/2000 Zb., o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon), v platnom znení (rozmnožovanie, rozširovanie, oznamovanie verejnosti internetom, tlačou, audiovizuálne, zvukovo, obrazovo a pod.) v rozsahu časovo, územne a množstvovo neobmedzenom, v tlačenej, elektronickej alebo inej podobe, v súvislosti s akciou alebo na iné marketingové účely organizátora a/alebo usporiadateľa akcie.
3.    Účastník udeľuje usporiadateľovi a organizátorovi pre prípad, že sa stane výhercom jednej z cien, súhlas s uverejnením svojho mena a priezviska na webovej stránke usporiadateľa. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou účasti na akcii.
4.    Účastník sa zaväzuje odškodniť usporiadateľa alebo organizátora v prípade akejkoľvek ujmy, aj nehmotnej, im spôsobenej v dôsledku umiestnenia vloženého materiálu v rozpore s týmito pravidlami.
5.    Usporiadateľ akcie bude v pozícii prevádzkovateľa osobných údajov spracovávať, či už manuálne, alebo elektronicky, a uchovávať osobné údaje týkajúce sa účastníkov v rozsahu: meno, priezvisko, doručovacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. Osobné údaje vo vyššie vymedzenom rozsahu bude usporiadateľ spracovávať s cieľom identifikácie účastníkov Akcie. Právnym dôvodom spracovania je oprávnený záujem usporiadateľa a organizátora na riadnom priebehu Akcie, výkon práv a plnenie povinností súvisiacich s akciou a výkon zákonných povinností v súvislosti s uchovávaním účtovných a daňových dokladov; tieto údaje budú usporiadateľom spracovávané 6 rokov alebo dlhšie, ak tak vyžaduje zákon. 
6.    Osobné údaje v rozsahu obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam výhercu alebo jeho prejavov osobnej povahy, meno a priezvisko výhercu spojené s osobou účastníka budú usporiadateľom spracovávané aj na účely zverejnenia v oznamovacích prostriedkoch, poprípade v propagačných materiáloch a prostriedkoch usporiadateľa na internetových stránkach usporiadateľa a sociálnej sieti Facebook a sociálnej sieti Instagram, alebo na sociálnej sieti YouTube. Právnym dôvodom spracovania je oprávnený záujem usporiadateľa na zverejnení výsledku Akcie; tieto údaje budú usporiadateľom spracovávané na čas neurčitý, najdlhšie však do naplnenia účelu spracovania.
7.    Usporiadateľ je oprávnený pri splnení povinností vyplývajúcich z príslušného právneho predpisu o ochrane osobných údajov, v platnom znení, odovzdávať osobné údaje svojim sprostredkovateľom a poskytovateľom služieb, pričom takým sprostredkovateľom je organizátor a ďalšie osoby, ktorých zoznam je dostupný u usporiadateľa. Usporiadateľ môže odovzdávať osobné údaje sprostredkovateľom v rámci Európskej únie, nezamýšľa však odovzdávať osobné údaje do tretích krajín, ktoré nezaručujú úroveň ochrany osobných údajov primeranú podmienkam platným v Európskej únii. 
8.    Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou účasti na Akcii. Účastník, ktorý takto poskytol Organizátorovi osobné údaje, má v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) tieto práva
•    právo na prístup k osobným údajom, na základe ktorého môže získať informácie o tom, či sa jeho osobné údaje spracúvajú, na aký účel, aký je rozsah spracúvaných osobných údajov a komu boli tieto údaje prípadne poskytnuté, 
•    právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov alebo na doplnenie neúplných údajov,
•    právo na vymazanie údajov, ak účel spracovania zanikne alebo ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, 
•    právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
•    právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže súťažiaci získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa údajov, 
•    právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov alebo profilovaniu,
•    právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk, v prípade, že zistí, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ porušil svoje povinnosti podľa uvedeného nariadenia.

Ak účastník požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu prevádzkovateľ a prípadne aj sprostredkovateľ povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať bez nároku na požadovanie úhrady nákladov súvisiacich s poskytnutím informácie. 
9.    Výslovne sa uvádza, že účastník, ktorý neudelí súhlas so spracovaním osobných údajov, s cieľom ich využitia v rámci Akcie, nemôže byť do Akcie zaradený a jeho osobné údaje budú vymazané. Osobné údaje sa spracovávajú najmä na evidenciu účastníkov, počas obdobia od ich poskytnutia v rámci Akcie až do vyhlásenia výsledkov Akcie, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje účastníka Akcie budú spracované vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze prevádzkovateľa. Tento súhlas môže účastník Akcie kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla usporiadateľa. Odvolaním svojho súhlasu účastník stráca nárok na výhru v akcii. 


VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1.    Usporiadateľ nezodpovedá za úplnosť výňatkov z týchto pravidiel, ktoré môžu byť v skrátenej verzii uverejnené na propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti s Podujatím. Tieto Pravidlá sa považujú za jediné úplné Pravidlá Akcie a sú dostupné na www.purina.sk.
 
2.    Účasť na Akcii je dobrovoľná a Účastníci súhlasia s tým, že sa budú riadiť týmito Pravidlami. Akékoľvek porušenie alebo obchádzanie týchto Pravidiel Akcie alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto Účastníka z Akcie.

3.    Tieto úplné Pravidlá sú zverejnené v elektronickej podobe na internetovej stránke Súťaže www.purina.sk počas trvania Akcie. V prípade rozporu medzi znením skrátených Pravidiel uvedených v propagačných materiáloch prezentujúcich Akciu a týmito úplnými Pravidlami zverejnenými nawww.purina.sk, platia Pravidla úplná. Otázky týkajúce sa Akcie je možné adresovať na infolinku 800 135 135 v pracovných dňoch od 8.00 do 11.30 a od 13.00 do 16.00 hod. alebo e-mailom na info@nestle.sk.


V Prahe dňa 28. 2. 2024