S nadšením pre vašich miláčikov.

 

Pravidlá akcie „Vzorky pamlskov DENTALIFE® a FELIX® pre mačky zadarmo„

 

I. NÁZOV AKCIE, ORGANIZÁTOR A ZAČIATOK AKCIE

 

 1. Akcia s názvom „Vzorky pamlskov DENTALIFE® a FELIX® pre mačky zadarmo“ (ďalej len „Akcia“) sa uskutočňuje prostredníctvom webovej stránky www.purina.sk vlastnenej Organizátorom Akcie.

 

 1. Organizátorom Akcie je spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, PSČ 971 27 Prievidza (Kancelária v Bratislave: ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava), IČO: 31568211, DIČ: 2020466976. Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 3614/R (ďalej len „Organizátor“).

 

 

II. TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIE

 

 1. Akcia prebieha od 22. 11. 2023 a končí sa 3. 12. 2023 o 23.59 (ďalej len „Trvanie Akcie“). Akcia sa začína okamihom zverejnenia formulára so súťažnými otázkami na webovej stránke www.purina.sk (ďalej len „Súťažný formulár“). Odpovede Účastníkov akcie odoslané prostredníctvom Súťažného formulára na stránke www.purina.sk po skončení Akcie sa pri hodnotení a výbere Účastníkov neberú do úvahy.

 

III. PODMIENKY AKCIE

 

 1. Na akcii sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s dodacou adresou v Slovenskej republike (ďalej len „Účastník“).

 

 1. Účastník je definovaný jedinečným menom, priezviskom, e-mailom a bydliskom.

 

 

 1. Každý Účastník má nárok na 1ks pamlskov DENTALIFE Cat 40g kura a 1ks pamlskov FELIX Party Mix 60g Original Mix pre mačky.

 

 1. Z Akcie nemôžu byť vylúčení a nemôžu sa zúčastniť zamestnanci Organizátora, obchodní partneri a dodávatelia Organizátora a Usporiadateľa vrátane ich zamestnancov a spolupracovníkov, ako aj všetky osoby podieľajúce sa na organizácii a zabezpečení priebehu Akcie, ako aj osoby blízke týmto osobám v zmysle ustanovenia § 116 zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník.

 

 

 1. Podmienkou zapojenia sa do Akcie je správna odpoveď na tri súťažné otázky, úplné vyplnenie kontaktných údajov Súťažného formulára a odoslanie Registračného formulára na webovej stránke www.purina.sk počas Trvania Akcie, súhlas s Pravidlami Akcie a súhlas s uchovávaním osobných údajov na účely Akcie a so zasielaním marketingových oznámení.

 

 1. V rámci Registrácie Účastník vyplňuje meno, priezvisko, e-mail, dodaciu adresu, meno a vek psa.
 2. Pre úspešné dokončenie registrácie Účastník Akcie potvrdí, že sa oboznámil s pravidlami tejto Akcie a zaväzuje sa ich dodržiavať, je osobou staršou ako 18 rokov a že dobrovoľne vyjadruje svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu stanovenom týmito pravidlami.

 

 1. Súťažná registrácia je dokončená po schválení cez tlačidlo „ODOSLAŤ“, čím sa Účastník správne zaregistruje do Akcie (ďalej len „Registrácia“).

 

 

 

IV. POPIS AKCIE

 

 1. Cieľom Akcie je umožniť účastníkom, ktorí vyplnia formulár a správne odpovedia na tri súťažné otázky, otestovať vzorku 1ks DENTALIFE Cat 40g s kura a 1ks FELIX Party Mix 60g Original Mix pre mačky. Akcia je obmedzená limitom 2 000 prihlásených.

 

 1. Prvých 1 000 Účastníkov, ktorí vyplnia formulár a správne odpovedia na súťažné otázky, dostane po skončení Akcie na zadanú adresu 1ks vzorku DENTALIFE Cat 40g s kura a 1ks FELIX Party Mix 60g Original Mix pre mačky.

 

 1. Vzorky budú Účastníkom zaslané do 2 týždňov od ukončenia súťaže na uvedenú poštovú adresu prostredníctvom distribútora Mail Step a.s. (Do Čertous 2760/10 Praha 9 – Horní Počernice, 193 00, DIČ:CZ61859109) , ktorému budú poskytnuté osobné údaje Účastníkov, ktorí sa zapoja do súťaže s cieľom rozoslať vzorky. Náklady na dopravu produktov hradí Organizátor Akcie.

 

 1. Počas Akcie môže jeden konkrétny súťažiaci vykonať len jednu Registráciu.

 

 

 1. Organizátor Akcie nezodpovedá za neúplnú alebo inak chybnú registračnú odpoveď, ktorá by mohla viesť k nemožnosti jej použitia na účely Akcie v súvislosti s technickými alebo inými komplikáciami zo strany Účastníka alebo obmedzeniami zo strany Organizátora.

 

 1. Odoslaním Registračného formulára udeľuje Účastník dobrovoľne svoj súhlas s Pravidlami Akcie a s uchovávaním osobných údajov na účely Akcie.

 

 

 1. Organizátor a Usporiadateľ si vyhradzujú právo vylúčiť z Akcie akúkoľvek registráciu, ktorá nespĺňa podmienky stanovené v týchto Pravidlách, alebo ju z Akcie kedykoľvek v priebehu Obdobia Akcie alebo po skončení Obdobia Akcie vyradiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek náhrady.

 

 

 

V. ZODPOVEDNOSŤ ORGANIZÁTORA ZA PRIEBEH PODUJATIA

 1. Organizátor Podujatia si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa organizácie a priebehu Podujatia vrátane akéhokoľvek prerušenia, odloženia, zrušenia alebo úpravy Pravidiel. Organizátor podujatia je oprávnený kedykoľvek v priebehu podujatia zmeniť pravidlá vrátane spôsobov určenia riadne zaregistrovaných účastníkov, druhov a počtu výrobkov. Vo výnimočných prípadoch môže byť Akcia zrušená. Usporiadateľ si tiež vyhradzuje právo nezaslať vybrané výrobky, ak má podozrenie, že Účastník porušil alebo sa pokúsil obísť Pravidlá Akcie. V takýchto prípadoch je Usporiadateľ oprávnený vylúčiť Účastníka z Akcie.

 

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A OSOBNOSTI

 1. Odoslaním Registračného formulára Účastník vedome potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov a dobrovoľne vyjadruje svoj výslovný súhlas s Pravidlami Akcie a so spracovaním svojich osobných údajov (spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa na doručovanie). Spracúvané osobné údaje Účastníka: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa na doručovanie) na účely vyhodnotenia Akcie a archivácie v čase nevyhnutnom v zmysle príslušných platných právnych predpisov, maximálne však 2 roky od skončenia Akcie, ak tento súhlas skôr písomne neodvolá.

 

 1. Ak Účastník po skončení Akcie už nesúhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomné odvolanie súhlasu sa považuje odvolanie elektronickou poštou, t. j. zaslaním e-mailu na adresu: info@nestle.sk.

 

 

 1. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou účasti na Akcii. Účastník, ktorý takto poskytol Organizátorovi osobné údaje, má v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) tieto práva:

 

 • právo na prístup k osobným údajom, na základe ktorého môže získať informácie o tom, či sa jeho osobné údaje spracúvajú, na aký účel, aký je rozsah spracúvaných osobných údajov a komu boli tieto údaje prípadne poskytnuté,
 • právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov alebo na doplnenie neúplných údajov,
 • právo na vymazanie údajov, ak účel spracovania zanikne alebo ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže súťažiaci získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov alebo profilovaniu,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk, v prípade, že zistí, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ porušil svoje povinnosti podľa uvedeného nariadenia.

 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Usporiadateľ nezodpovedá za úplnosť výňatkov z týchto pravidiel, ktoré môžu byť v skrátenej verzii uverejnené na propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti s Podujatím. Tieto Pravidlá sa považujú za jediné úplné Pravidlá Akcie a sú dostupné na www.purina.sk.

 

 1. Účasť na Akcii je dobrovoľná a Účastníci súhlasia s tým, že sa budú riadiť týmito Pravidlami. Akékoľvek porušenie alebo obchádzanie týchto Pravidiel Akcie alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto Účastníka z Akcie.

 

 1. Tieto úplné Pravidlá sú zverejnené v elektronickej podobe na internetovej stránke Súťaže www.purina.sk počas trvania Akcie. V prípade rozporu medzi znením skrátených Pravidiel uvedených v propagačných materiáloch prezentujúcich Akciu a týmito úplnými Pravidlami zverejnenými na www.purina.sk, platia Pravidla úplná. Otázky týkajúce sa Akcie je možné adresovať na infolinku 800 135 135 v pracovných dňoch od 8.00 do 11.30 a od 13.00 do 16.00 hod. alebo e-mailom na info@nestle.sk.

 

Praha 8. novembra 2023